THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và Sinh hoạt học thuật cấp Khoa lần thứ 8 năm 2019

Ngày 13/06/2019
Giờ 07:30
Tên sự kiện Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và Sinh hoạt học thuật cấp Khoa lần thứ 8 năm 2019
Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Địa điểm Phòng Họp 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Điện - Điện tử
Thành phần tham dự 15 người
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH3, 9h-11h - PH3)