THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ SV Khoa Ngoại ngữ

Ngày 05/06/2019
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ SV Khoa Ngoại ngữ
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Hội Trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Ngoại ngữ
Thành phần tham dự SV Khoa
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)