THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Viện NTTS

Ngày 06/06/2019
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Viện NTTS
Đơn vị tổ chức Viện NTTS
Địa điểm Hội Trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện Nuôi trồng Thủy sản
Thành phần tham dự SV Viện
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)