THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào Cờ SV Khoa Kinh tế

Ngày 07/06/2019
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào Cờ SV Khoa Kinh tế
Đơn vị tổ chức Khoa Kinh tế
Địa điểm Hội Trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kinh tế
Thành phần tham dự SV Khoa Kinh tế
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)