THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Du lịch

Ngày 05/06/2019
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Du lịch
Đơn vị tổ chức Khoa Du lịch
Địa điểm Sân Trường
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Du lịch
Thành phần tham dự SV Khoa Du lịch
Thời gian - địa điểm (17h-19h - ST)