THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Điện - Điện tử

Ngày 06/06/2019
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Điện - Điện tử
Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Điện - Điện tử
Thành phần tham dự SV Khoa Điện - Điện tử
Thời gian - địa điểm (19h-22h - HT1)