THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Chi bộ Công tác sinh viên

Ngày 03/06/2019
Giờ 14:30
Tên sự kiện Họp Chi bộ Công tác sinh viên
Đơn vị tổ chức Chi bộ Công tác sinh viên
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Chi bộ Công tác sinh viên
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)