THÔNG TIN SỰ KIỆN: Giao lưu doanh nghiệp với sinh viên Khoa Du lịch

Ngày 08/06/2019
Giờ 07:30
Tên sự kiện Giao lưu doanh nghiệp với sinh viên Khoa Du lịch
Đơn vị tổ chức Khoa Du lịch
Địa điểm Hội Trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Du lịch
Thành phần tham dự 250 SV
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)