THÔNG TIN SỰ KIỆN: Buổi nói chuyện chuyên đề về "Tư vấn hướng nghiệp và đào tạo"

Ngày 08/06/2019
Giờ 08:00
Tên sự kiện Buổi nói chuyện chuyên đề về "Tư vấn hướng nghiệp và đào tạo"
Đơn vị tổ chức Phòng Đào tạo Đại học
Địa điểm Phòng Họp 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Phòng Đào tạo Đại học
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH3, 9h-11h - PH3, 13h-15h - PH3, 15h-17h - PH3)