THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn phương pháp viết đề cương dự án xin tài trợ quốc tế

Ngày 14/06/2019
Giờ 09:00
Tên sự kiện Tập huấn phương pháp viết đề cương dự án xin tài trợ quốc tế
Đơn vị tổ chức Phòng Hợp tác đối ngoại
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Phòng HTĐN
Thành phần tham dự 40 Đại biểu
Thời gian - địa điểm (9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)