THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn cán bộ Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, thư ký, giám sát thi THPT QG 2019

Ngày 23/06/2019
Giờ 08:00
Tên sự kiện Tập huấn cán bộ Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, thư ký, giám sát thi THPT QG 2019
Đơn vị tổ chức Phòng ĐTĐH
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường X
Chủ trì PHT. Quách Hoài Nam
Thành phần tham dự CBVC theo ds phân công nhiệm vụ
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)