THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn cán bộ tham gia công tác thi THPT QG 2019

Ngày 23/06/2019
Giờ 13:30
Tên sự kiện Tập huấn cán bộ tham gia công tác thi THPT QG 2019
Đơn vị tổ chức Phòng ĐTĐH
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường X
Chủ trì PHT. Quách Hoài Nam
Thành phần tham dự CBVC theo danh sách phân công nhiệm vụ
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)