THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Viện Công nghệ sinh học & Môi trường, năm học 2018-2019.

Ngày 10/06/2019
Giờ 14:00
Tên sự kiện Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Viện Công nghệ sinh học & Môi trường, năm học 2018-2019.
Đơn vị tổ chức Viện CNSH&MT
Địa điểm Phòng Họp 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện CNSH&MT
Thành phần tham dự CBVC Viện
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH3, 15h-17h - PH3)