THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Chi bộ Khoa Kinh tế

Ngày 17/06/2019
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp Chi bộ Khoa Kinh tế
Đơn vị tổ chức Chi bộ Khoa Kinh tế
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Chi bộ Khoa Kinh tế
Thành phần tham dự Đảng viên Khoa Kinh tế
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)