THÔNG TIN SỰ KIỆN: Phọp Tổng kết phong trào thi đua - Khoa Kinh tế

Ngày 04/03/2020
Giờ 14:30
Tên sự kiện Phọp Tổng kết phong trào thi đua - Khoa Kinh tế
Đơn vị tổ chức Khoa Kinh tế
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kinh tế
Thành phần tham dự Cán bộ viên chức Khoa Kinh tế
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)