THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường 2020

Ngày 05/03/2020
Giờ 08:00
Tên sự kiện Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường 2020
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ thực phẩm
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Công nghệ thực phẩm
Thành phần tham dự 45 người
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)