THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn Giảng viên nguồn về chương trình Công dân tích cực Doanh nghiệp xã hội

Ngày 12/03/2020
Giờ 20:00
Tên sự kiện Tập huấn Giảng viên nguồn về chương trình Công dân tích cực Doanh nghiệp xã hội
Đơn vị tổ chức Trung tâm QHDN&HTSV
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trung tâm QHDN&HTSV
Thành phần tham dự 40 người.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)