THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu ngư cụ - Yêu cầu chất lượng”.

Ngày 09/03/2020
Giờ 13:30
Tên sự kiện Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu ngư cụ - Yêu cầu chất lượng”.
Đơn vị tổ chức Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản.
Địa điểm Phòng Họp 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản.
Thành phần tham dự 30 người.
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH3, 15h-17h - PH3)