THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chương trình “Phỏng vấn sinh viên thực tập của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Phát Đạt”

Ngày 10/03/2020
Giờ 09:30
Tên sự kiện Chương trình “Phỏng vấn sinh viên thực tập của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Phát Đạt”
Đơn vị tổ chức Trung tâm QHDN & HTSV
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trung tâm QHDN & HTSV
Thành phần tham dự 50 người.
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH4)