THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Chi bộ Khoa Kinh tế

Ngày 16/03/2020
Giờ 02:00
Tên sự kiện Họp Chi bộ Khoa Kinh tế
Đơn vị tổ chức Chi bộ Khoa Kinh tế
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Chi bộ Khoa Kinh tế
Thành phần tham dự Đảng viên Khoa Kinh tế.
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)