THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019

Ngày 20/03/2020
Giờ 08:00
Tên sự kiện Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019
Đơn vị tổ chức Phòng TC-HC
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường X
Chủ trì PHT Trần Doãn Hùng
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)