THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020) và điển hình tiên tiến cấp Trường năm 2020.

Ngày 25/03/2020
Giờ 07:30
Tên sự kiện Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020) và điển hình tiên tiến cấp Trường năm 2020.
Đơn vị tổ chức Phòng TC-HC
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường X
Chủ trì PHT. Trần Doãn Hùng
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)