THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp giao ban công tác tháng

Ngày 31/03/2020
Giờ 07:30
Tên sự kiện Họp giao ban công tác tháng
Đơn vị tổ chức VPGH
Địa điểm Phòng Họp 2 (691-447-3814)
Cán bộ trực
Lịch công tác trường X
Chủ trì Hiệu trưởng
Thành phần tham dự Ban Giám hiệu, cán bộ lãnh đạo các đơn vị.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2: 691-447-3814, 9h-11h - PH2: 691-447-3814)