THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo khoa, phòng

Ngày 08/08/2020
Giờ 07:00
Tên sự kiện Lớp bồi dưỡng lãnh đạo khoa, phòng
Đơn vị tổ chức Phòng TC-HC
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Phòng TC-HC
Thành phần tham dự lãnh đạo khoa, phòng
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)