THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 08/08/2020
Giờ 14:00
Tên sự kiện Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Đơn vị tổ chức Viện Nuôi trồng Thủy sản
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực chị Thương
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện Nuôi trồng Thủy sản
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - C2, 15h-17h - C2)