THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ trao học bổng và Hội thảo tuyển dụng sinh viên (7 giờ - 12 giờ)

Ngày 01/08/2020
Giờ 07:00
Tên sự kiện Lễ trao học bổng và Hội thảo tuyển dụng sinh viên (7 giờ - 12 giờ)
Đơn vị tổ chức KHOA CƠ KHÍ
Địa điểm Hội Trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Nguyễn Văn Tường
Thành phần tham dự CBVC Khoa, đại biểu, đối tác, sinh viên.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)