THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo cấp khoa (sáng)

Ngày 03/08/2020
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo cấp khoa (sáng)
Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Địa điểm Phòng Họp 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Bùi Thúc Minh
Thành phần tham dự CBVC Khoa
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH3, 9h-11h - PH3)