THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lớp Kê khai báo Thuế K21 (180 SV).

Ngày 08/01/2021
Giờ 18:30
Tên sự kiện Lớp Kê khai báo Thuế K21 (180 SV).
Đơn vị tổ chức Khoa Kế toán - Tài chính
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kế toán - Tài chính
Thành phần tham dự 180 SV.
Thời gian - địa điểm (19h-22h - PH4)