THÔNG TIN SỰ KIỆN: Cuộc thi học thuật “Tìm hiểu Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự và Luật Hành chính” (sáng).

Ngày 08/01/2021
Giờ 07:30
Tên sự kiện Cuộc thi học thuật “Tìm hiểu Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự và Luật Hành chính” (sáng).
Đơn vị tổ chức Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Thành phần tham dự 300 người.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)