THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn dạy Ngoại ngữ

Ngày 22/01/2021
Giờ 08:30
Tên sự kiện Tập huấn dạy Ngoại ngữ
Đơn vị tổ chức TT Ngoại ngữ
Địa điểm Phòng họp 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trần Thị Minh Khánh
Thành phần tham dự 18 HV
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH3, 9h-11h - PH3, 13h-15h - PH3, 15h-17h - PH3)