THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Kinh tế

Ngày 04/01/2021
Giờ 17:15
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Kinh tế
Đơn vị tổ chức Khoa Kinh tế
Địa điểm Sân Trường
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kinh tế
Thành phần tham dự SV
Thời gian - địa điểm (17h-19h - ST)