THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Viện CNSH&MT

Ngày 05/01/2021
Giờ 17:45
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Viện CNSH&MT
Đơn vị tổ chức Viện CNSH&MT
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện CNSH&MT
Thành phần tham dự SV
Thời gian - địa điểm (19h-22h - HT3)