THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm (Sáng).

Ngày 05/01/2021
Giờ 10:00
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm (Sáng).
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Công nghệ Thực phẩm
Thành phần tham dự sv
Thời gian - địa điểm (9h-11h - HT3)