THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm (Sáng).

Ngày 05/01/2021
Giờ 16:00
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm (Sáng).
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa công nghệ thực phẩm
Thành phần tham dự SV
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3)