THÔNG TIN SỰ KIỆN: Vòng sơ khảo cuộc thi "Tìm hiểu Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự và Luật Hành chính".

Ngày 03/01/2021
Giờ 08:30
Tên sự kiện Vòng sơ khảo cuộc thi "Tìm hiểu Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự và Luật Hành chính".
Đơn vị tổ chức Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thành phần tham dự sv
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)