THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổng duyệt văn nghệ (Hội sinh viên)

Ngày 08/01/2021
Giờ 14:00
Tên sự kiện Tổng duyệt văn nghệ (Hội sinh viên)
Đơn vị tổ chức Hội Sinh viên
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Hội SV
Thành phần tham dự Đội văn nghệ.
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3)