THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hướng dẫn tốt nghiệp

Ngày 25/01/2021
Giờ 14:30
Tên sự kiện Hướng dẫn tốt nghiệp
Đơn vị tổ chức BM QTKD
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự Gv, Sv ngành QTKF
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT1)