THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chuẩn bị thi rung chuông vàng

Ngày 07/01/2021
Giờ 15:30
Tên sự kiện Chuẩn bị thi rung chuông vàng
Đơn vị tổ chức Khoa KHXHNV
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự Cbvc, sv
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT1)