THÔNG TIN SỰ KIỆN: Giao lưu doanh nghiệp với SV Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng (cả ngày).

Ngày 05/01/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Giao lưu doanh nghiệp với SV Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng (cả ngày).
Đơn vị tổ chức Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng – Khoa Du lịch.
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Lê Trần Phúc.
Thành phần tham dự Đại biểu doanh nghiệp, sinh viên, giảng viên.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)