THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Cơ khí

Ngày 06/01/2021
Giờ 17:45
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Cơ khí
Đơn vị tổ chức Khoa Cơ khí
Địa điểm Sân Trường
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Cơ khí
Thành phần tham dự SV Khoa Cơ khí.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - ST)