THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính.

Ngày 06/01/2021
Giờ 17:45
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính.
Đơn vị tổ chức Khoa Kế toán - Tài chính
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kế toán - Tài chính
Thành phần tham dự SV Khoa Kế toán - Tài chính.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)