THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Điện - Điện tử.

Ngày 08/01/2021
Giờ 17:15
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Điện - Điện tử.
Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Điện - Điện tử
Thành phần tham dự SV Khoa Điện - Điện tử.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)