THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội cựu Giáo chức duyệt Văn Nghệ

Ngày 06/01/2021
Giờ 08:00
Tên sự kiện Hội cựu Giáo chức duyệt Văn Nghệ
Đơn vị tổ chức Hội Cựu giáo chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Hội Cựu giáo chức
Thành phần tham dự Hội viên Hội CGC
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)