THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Viện Nuôi trồng thủy sản.

Ngày 11/01/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Viện Nuôi trồng thủy sản.
Đơn vị tổ chức Viện Nuôi trồng thủy sản
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện Nuôi trồng thủy sản
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)