THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Kỹ thuật giao thông

Ngày 12/01/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Kỹ thuật giao thông
Đơn vị tổ chức Khoa Kỹ thuật Giao thông
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kỹ thuật giao thông
Thành phần tham dự SV Khoa Kỹ thuật giao thông.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)