THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Ngày 13/01/2021
Giờ 17:40
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Ngoại ngữ
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại Ngữ
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Ngoại ngữ
Thành phần tham dự SV Khoa Ngoại ngữ.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)