THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Xây dựng.

Ngày 14/01/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Xây dựng.
Đơn vị tổ chức Khoa Xây dựng
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Xây dựng
Thành phần tham dự SV Khoa Xây dựng.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)