THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

Ngày 15/01/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Công nghệ thông tin
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Công nghệ thông tin
Thành phần tham dự SV Khoa Công nghệ thông tin.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)