THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn “Thực hành KPIs phục vụ quản trị trường đại học” (cả ngày).

Ngày 14/01/2021
Giờ 08:00
Tên sự kiện Tập huấn “Thực hành KPIs phục vụ quản trị trường đại học” (cả ngày).
Đơn vị tổ chức Phòng Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Phòng Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí
Thành phần tham dự 50 người.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)