THÔNG TIN SỰ KIỆN: Khai giảng lớp Access

Ngày 22/01/2021
Giờ 17:00
Tên sự kiện Khai giảng lớp Access
Đơn vị tổ chức Phòng Hợp tác đối ngoại
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - PH4)